Regulamin przejazdu

 

Regulamin Imprezy

"Pociągiem w Nowy Rok 2018"

 

 

1.   Przejazd specjalny organizuje Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie, zwanym dalej Organizatorem.

2.   Uczestnik jest zobowiązany podczas imprezy do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz poleceń wydawanych przez Organizatorów i pracowników kolejowych.

3.   Zabrania się:

·         Otwierania drzwi podczas jazdy pociągu,

·         Jazdy na stopniach wagonów oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych,

·         Opuszczania pociągu podczas postojów bez wyraźnej zgody organizatorów,

·         Palenia tytoniu w pociągu (za wyjątkiem miejsc wyznaczonych),

·         Zaśmiecania i zabrudzania wnętrza pociągu oraz terenu wzdłuż przejazdu,

·         Niszczenia lub/i uszkadzania mienia: Przewozów Regionalnych, kolejowego, oraz innych uczestników przejazdu.

4.   Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania organizatorowi wszelkich zauważonych nieprawidłowości i usterek, a zwłaszcza USZKODZEŃ TOALET.

5.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestnika.

6.   Skład pociągu posiada toalety w systemie zamkniętym. Wrzucanie twardych przedmiotów lub środków higieny spowoduje uszkodzenie toalety a koszty naprawy zostaną przeniesione na uczestnika który ja uszkodzi. Prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na stan toalet i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości obsłudze. Nie zgłoszona awaria zostanie przypisana ostatniej osobie wychodzącej w toalety, w monecie jej sprawdzania przez Organizatora. Skład pociągu posiada monitoring.

7.   W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają ogólne przepisy obowiązujące w pociągach: Przewozów Regionalnych, oraz na terenie kolejowym.

8.   Uczestnik nie stosujący się do powyższego regulaminu, będzie usunięty z pociągu specjalnego bez możliwości zwrotu kosztów.

9.   Dokonanie wpłaty za imprezę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu

10. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z imprezy od dnia 22.12.2017 do dnia imprezy włącznie, Organizator nie zwraca żadnych kosztów, w przypadku rezygnacji od 12.12.2017 do 21.12.2017 Organizator zwraca 50% kosztów.

 

11. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej organizatora: www.smk.org.pl oraz www.sylwesterwpociągu.pl

 

 


Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Krakowie